Счетоводни услуги

ДелИнвест

Счетоводни услуги

Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството,

Изготвяне по Националните Счетоводни Стандарти,

Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период,

Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на клиента:

Баланс,

Отчет за приходи и разходи,

Отчет за паричните потоци,

Отчет за собствения капитал,

Приложения

Договор за счетоводни услуги на клиента

Изготвяне на индивидуален сметкоплан

Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации

Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план

Изготвяне на дневници, справка-декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП

Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости

Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП

Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП

0
Години опит
0
Завършени казоса
0
Експертни консултации